[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

การคมนาคม การจราจร
        การคมนาคมขนส่งในเขตตำบลโนนสุวรรณ   ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตตำบล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น    และสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง  ได้สะดวกดังนี้
ตำบลโนนสุวรรณ – อำเภอนางรอง                          จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  28  กิโลเมตร
ตำบลโนนสุวรรณ – อำเภอหนองกี่                           จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง  28  กิโลเมตร

การประปา
ระบบประปาในเขตตำบลโนนสุวรรณ  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  ประมาณ  1,176  ครัวเรือน  แยกประปาเป็น   2   ระบบ คือ ระบบประปาผิวดินและประปาบาดาล  ดำเนินการบริหารจัดการโดยกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาผิวดิน ร่วมกัน   คือ
  1. บ้านไผ่
  2. บ้านขลุงไผ่            
  3. บ้านไผ่งาม
  4. บ้านราษฎรพัฒนา
  5. บ้านน้อยอุบลสามัคคี   

หมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาบาดาล  คือ   บ้านผาแดง    บ้านโนนรัง    และบ้านน้อยอุบล หมู่ 5 และ
หมู่ 11หมู่บ้านที่มีระบบประปาบาดาลแต่ใช้การไม่ได้    คือ  บ้านโนนรัง


การไฟฟ้า

      สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตตำบลโนนสุวรรณเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง  ส่วน อบต.โนนสุวรรณรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง  ตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้น
        -  จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตตำบลโนนสุวรรณ ประมาณ 1,176  หลังคาเรือน
        -  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตตำบลโนนสุวรรณ  ร้อยละ 99.5  ของพื้นที่ทั้งหมด


การสื่อสารและโทรคมนาคม
                      -  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ประมาณ            50     หมายเลข
                      -  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะเขตพื้นที่                       7        ตู้
                      - ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว                   14       แห่ง