[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


  
สภาพทางเศรษฐกิจ  
 

ด้านเศรษฐกิจ

          การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตตำบลโนนสุวรรณ  มีดังนี้    
-  การเพาะปลูก ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ  การปลูกมันสำปะหลัง และยางพารา  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น   นอกจากการปลูกมันสำปะหลังและยางพาราแล้วยังมีการปลูกผลไม้และทำไร่นาสวนผสม
            -   การปศุสัตว์ ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีการเลี้ยงสัตว์โคนมเพื่อการจำหน่ายน้ำนมดิบ ให้แก่สหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ

          การพาณิชยกรรมและบริการ
                   ก. สถานีบริการน้ำมัน                                    7        แห่ง
                     ข. สถานีบริการน้ำมัน ( ปั้มหลอด )                    7        แห่ง
                   ค. ร้านค้าทั่วไป                                            45      แห่ง
                   ง.  ร้านเสริมสวย                                          7        ร้าน
                     จ.  คลินิกรักษาพยาบาล                                -         แห่ง
          การอุตสาหกรรม
             ตำบลโนนสุวรรณไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผ้าไหม    การทอเสื่อ   เพื่อใช้เองในครัวเรือน
 
          การท่องเที่ยว
          ตำบลโนนสุวรรณไม่มีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว