[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


  
สภาพสังคม  
 

ด้านสังคม
    
       ชุมชน

              ตำบลโนนสุวรรณได้แบ่งหมู่บ้านออกเป็น  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ดังนี้
  หมู่ที่    2       บ้านขลุงไผ่                 หมู่ที่              3     บ้านราษฎรพัฒนา
 หมู่ที่     4       บ้านผาแดง                หมู่ที่              5    บ้านน้อยอุบล
 หมู่ที่   7        บ้านโนนรัง                 หมู่ที่              9     บ้านน้อยลพบุรี
 หมู่ที่    10      บ้านไร่สมบูรณ์             หมู่ที่              11   บ้านอุบลสามัคคี
 หมู่ที่   12      บ้านไผ่งาม                 หมู่ที่              13    บ้านโคกกระเบื้อง
 หมู่ที่     14    บ้านไผ่ทอง                 หมู่ที่              15    บ้านโนนสุริยา
 หมู่ที่     16    บ้านน้อยหัวสะพาน        หมู่ที่              17    บ้านรุ่งอรุณ
 
 
 
 
 
ศาสนา

  ประชาชนในเขตตำบลโนนสุวรรณส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น   6  แห่ง   โบสถ์  1  แห่ง

วัฒนธรรม
        ในเขตตำบลโนนสุวรรณมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน   ภาษาถิ่นไทยนางรอง
 ( ไทยเบิ้ง  ) ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อยแม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับ
ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีขึ้นบ้านใหม่  และทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ   ยังร่วมกันจัดงานประเพณีของดีโนนสุวรรณในช่วงเดือน พฤษภาคม  เป็นประจำทุกปี

การศึกษา
       สถานศึกษาในเขตตำบลโนนสุวรรณ  มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน  2  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย์

นันทนาการ / พักผ่อน
          5.5.1 ลานกีฬา                           จำนวน       2       แห่ง
 
สาธารณสุข

               5.6.1    โรงพยาบาลของรัฐขนาด  10 เตียง   ในเขตตำบลโนนสุวรรณ
               5.6.2     สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   จำนวน   1  แห่ง
               5.6.3     อัตราการมีและใช้ส้วม     ร้อยละ  100
          
  
การป้องกันและบรรเทาสามธารณภัย

                - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             จำนวน       120     คน           
 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตตำบลโนนสุวรรณไม่มีสถานีตำรวจภูธร  แต่เนื่องจากสถานีตำรวจอยู่ห่างจากเขตตำบลโนนสุวรรณเพียง  1  กิโลเมตร    จึงทำให้การติดต่อและการให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสะดวกและรวดเร็ว


ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,  ลำห้วย                            จำนวน       3        สาย
- บึง ,   หนองและอื่น ๆ                   จำนวน       1        แห่ง
 
 
 
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน      349      แห่ง
-  บ่อบาดาล                                 จำนวน       47       แห่ง
-  สระน้ำ                                     จำนวน       11       แห่งขยะ    มีการกำจัดขยะโดยวิธีการเผา  และวิธีฝังกลบ