[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


แผนผังหน่วยงาน
เธชเธกเธฒเธŠเธดเธเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นายสมควร ถาวุธฒิ
ประธานสภา อบต.โนนสุวรรณ
Click ดูประวัติ
นายประมวล พรมลี
รองประธานสภา อบต.โนนสุวรรณ
Click ดูประวัติ
นายทิพย์ ขุมพลกรัง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Click ดูประวัติ
นายทองคำ สินจะโป๊ะ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Click ดูประวัติ
นายสุรพล ศรีสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Click ดูประวัติ
นางดวงใจ กัญญาพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Click ดูประวัติ
นายศรชัย ศิริบำรุง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Click ดูประวัติ
นางพฤษภา วังโตนด
ส.อบต.หมู่ที่7
Click ดูประวัติ
นายปั่น จินดานนท์
ส.อบต. ม.7
Click ดูประวัติ
นายพงศนาถ แก้วมา
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Click ดูประวัติ
นายกันต์พจน์ ทิพย์อักษร
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Click ดูประวัติ
นายสุพงษ์ ลุนณะบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 10
Click ดูประวัติ
นางอุทัย แถวปัตถา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
Click ดูประวัติ
นายชาตรี กลางสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 11
Click ดูประวัติ
นายศรศิลป์ ทองพรม
สอบต หมูที่ 11
Click ดูประวัติ
นางสังวาลย์ ศรีจันทร์
ส.อบต.หมู่ 12
Click ดูประวัติ
นายประมง เมืองสันเทียะ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
Click ดูประวัติ
นายไสว พันทองหล่อ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
Click ดูประวัติ
นายวิชาญ ชาติชำนาญ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
Click ดูประวัติ
นายปราโมทย์ วิชัยรัมย์
ส อบต หมูที่ 14
Click ดูประวัติ
นายพรชัย ลาดสูงเนิน
ส.อบต.หมู่ที่ 14
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ ท้วมเอื้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 15
Click ดูประวัติ
นายบัญชา กิจประเสริฐ
ส.อบต.หมู่ที่ 15
Click ดูประวัติ
นายเกรียงไกร บรรลุ
ส.อบต. หมู่ที่ 16
Click ดูประวัติ
นายประจวบ หารปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 16
Click ดูประวัติ
นายทิญกรณ์ พิมพกรรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 17
Click ดูประวัติ
นายแสวง ศรีทา
ส.อบต.หมู่ที่ 17
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกองค์การบริหาร
4 : สำนักปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
8 : กองการศึกษา