[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


แผนผังหน่วยงาน
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”
Click ดูประวัติ
นายโชคชัย ปาปะพัง
นิติกรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวประยูร ประสมสัตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพรรณพา จันทร์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายศรัญญู เลาะไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางละมัย เมืองสันเที๊ย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรชัย จีนสันเทียะ
ลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง)
นางสาววันเพ็ญ
เกษี
ธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกองค์การบริหาร
4 : สำนักปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
8 : กองการศึกษา